תקציר

המאמר דן בזיקה בין חלומות לבין פולקלור באמצעות כלים ומתודות הלקוחים מחקר הספרות העממית. בתוך חיפוש נקודות מפגש בין ספרות לסוגותיה לבין פסיכואנליזה, רווחה הנטייה להעניק ליצירות ספרותיות פרשנויות פסיכואנליטיות. מאמר זה מתאר תהליך הפוך, בו מוענקת התייחסות ספרותית לתוצר נפשי- החלום. תהליך זו משקף הנחה כי להתייחסויות ספרותיות ופולקלוריסטיות, המתמקדות בהיבטים האסתטיים, הקולקטיבים והאוניברסאליים של החלום, עשויה להיות תרומה מחקרית וקלינית בעלת ערך נוסף לזה העולה מפרשנות פרטנית.


List of articles written by Ravit Raufman

Folkloristic Methods in Dreams Interpretation

Wandering through the Dark Forest: Dreams and Fairy Tales in a Group Workshop

מתוך כתב העת המקוון באיטלקית ואנגלית :   funzionegamma

תקציר :

המאמר דן בזיקה בין חלומות לבין פולקלור באמצעות כלים ומתודות הלקוחים מחקר הספרות העממית.

בתוך חיפוש נקודות מפגש בין ספרות לסוגותיה לבין פסיכואנליזה, רווחה הנטייה להעניק ליצירות ספרותיות פרשנויות פסיכואנליטיות. מאמר זה מתאר תהליך הפוך, בו מוענקת התייחסות ספרותית לתוצר נפשי- החלום. תהליך זו משקף הנחה כי להתייחסויות ספרותיות ופולקלוריסטיות, המתמקדות בהיבטים האסתטיים, הקולקטיבים והאוניברסאליים של החלום, עשויה להיות תרומה מחקרית וקלינית בעלת ערך נוסף לזה העולה מפרשנות פרטנית, וכי בחינת כל אחד משני התחומים- חלומות וספרות עממית, באורו של האחר, עשויה להעשיר את שני תחומי החקירה. ראשית תוצג סקירה של גישות פסיכולוגיות לחלומות תוך דגש על האפשרות להתייחס אל החלום במונחים של סיפור. לאחר מכן יוצג סיפור חלום אחד. השוואת נרטיב החלום הנשי עם נוסחים שונים של המעשייה, ובכללם עיבודים גבריים, מסייעת במאמר לבחון את היחסים שבין הקולות הגבריים והקולות הנשיים, ומתוך כך לנסות לעמוד על מאפייניו של הקול הנשי, כפי שבא לידי ביטוי בפולקלור ובחלומות.

יידון האופן בו ניתן להסתייע בזיקה בין שני התחומים על מנת לשפוך אור נוסף על אספקטים הקשורים הן בחקר המעשייה העממית והן בחקר החלום, ולעודד את השיח הבין תחומי, המפגיש את הפסיכולוגיה עם תחומי דעת נוספים.

הקישור:
פורסם בכתב העת המקוון באיטלקית ובאנגלית:
http://www.funzionegamma.edu/inglese/number21/raufman.asp
The paper deals with the affinity between dreams and fairy tales by methods taken from folk literature discipline.
In searching for meeting points between literature and psychoanalysis, the tendency of giving psychological interpretation to literary genres was common. The current paper is of opposite process, in which literary treatment is been given to a mental product- the dream. This process reflects the assumption that literary and folkloristic interpretations, which focus on aesthetic, collective and universal aspects of dreams, might have important contribution, both clinical and theorized, with added value, comparing to the interpretation relates to the individual aspects only. The idea is that the study of both fields- dreams and folk literature in the light of the other might enrich each of the research areas. Firstly, a review of psychological approaches to dreams will be presented, by focusing on the possibility of viewing dreams as narratives.
Then, one dream narrative will be presented. Comparing the female dream narrative with different version of a fairy tale, especially those which went through masculine processes, help examine the relations between female and male voices and therefore trying to describe the female voice as expressed in folklore, as well as in dreams. The way in which the affinity between both areas might help lightening different aspects associated in fairy tales and dreams will be discussed, discouraging the inter-disciplinary dialogue which encounters psychology with additional fields of knowledge.

לקריאה נוספת:

  • FEMALE DREAM NARRATIVES AND FAIRY TALES
  • Wandering through the Dark Forest: Dreams and Fairy Tales in a Group Workshop
    by Ravit Raufman